Từ vựng tiếng Hàn về Công Nghệ Thông Tin

[ad_1]

Từ vựng tiếng Hàn về Công Nghệ Thông Tin
Cùng học những từ vựng tiếng Hàn liên quan đến ngành IT

Từ vựng tiếng Hàn về it:

기술 (gisul): Công nghệ

정보 (jeongbo): Thông tin

컴퓨터 (keompyuteo): Máy vi tính

소프트웨어 (sopeuteuweeo): Phần mềm

저장 (jeojang): Lưu trữ

처리하다 (cheolihada): Xử lý

자료 (jalyo): Dữ liệu

전달하다 (jeondalhada): Truyền tải

계발하다 (gyebalhada): Khai thác

마이크로 일렉트로닉스 (maikeulo illegteulonigseu): Vi điện tử

생물 정보학 (saengmul jeongbohag): Sinh tin học

클라우드 컴퓨팅 (keullaudeu keompyuting): Điện toán đám mây

인공 지능 (ingong jineung): Trí tuệ nhân tạo

프로그램 (peulogeulaem): Lập trình

프로그래머 (peulogeulaemeo): Lập trình viên

응용하다(eung-yonghada): Ứng dụng

시스템 보안 (siseutem boan): Bảo mật hệ thống

네트워크 보안 (neteuwokeu boan): An ninh mạng

처리 속도 (cheoli sogdo): Tốc độ xử lý

서버 엔지니어 (soebo yeonjinio): Kỹ sư máy chủ hệ thống mạng.

데이터베이스 엔지니어 (teaithobeaiseu yeonjinio): Kỹ sư cơ sở dữ liệu.

네트워크 엔지니어 (neatheuwokheu yeonjinio): Kỹ sư mạng.

웹 개발자 (woep kebalja): Chuyên viên phát triển Website.

앱 개발자 (woep kebalja): Chuyên viên phát triển App.

코더 (khoetoe): Lập trình viên.

정보 보안 전문가 (jongbo boan joenmunka): Chuyên gia bảo mật thông tin.

응용프로램 개발자 (eungyoungpheuloloem kebalja): Chuyên viên lập trình chương trình ứng dụng.

프로그래머 (pheulokeuloemo): Chuyên viên lập trình.

시스템 엔지니어 (siseuthoem yeonjinio): Kỹ sư hệ thống mạng.

게임 개발자 (koeim kebalja): Chuyên viên phát triển game.

소프트웨어 개발자 (sopheutheuwoeo kebalja): Chuyên viên phát triển phần mềm.

정보 기술 (jeongbo kisul): Công nghệ thông tin.

사용자 경험 전문가 (sayoungja kyonghoem joenmunka): Chuyên gia đánh giá trải nghiệm người dùng.

기술적 글쓰기 (kisuljok keulsseuki): Chuyên viên phác thảo kỹ thuật bằng văn bản.

라우드 엔지니어 (lauteu yeonjinio): Kỹ sư điện toán đám mây.

모의 해킹 전문가 (moui heakking joenmunka): Chuyên gia thử nghiệm xâm nhập mạng.

보안 관제 전문가 (boan gwanjoe jeonmunka): Chuyên gia kiểm soát an ninh mạng.

디지털 포렌식 (tijithoel pholoensik): Điều tra tội phạm mạng.

Xem thêm:
3 Cấu trúc ngữ pháp so sánh trong tiếng Hàn
Ngữ pháp tiếng Hàn diễn tả mục đích

The post Từ vựng tiếng Hàn về Công Nghệ Thông Tin appeared first on Tài liệu học tập miễn phí.

[ad_2]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Chat Zalo